Vinárna

Kalendář termínů

30.03.2015, Ondřej Sýkora 

09.02.2015, Jaroslav Šrámek 

Provozní řád

 

využívání vinárny a přilehlých prostor v Kulturním domě čp. 95  na Hájově

______________________________________________________________________

 

Předmět užívání:

 

Vinárna a přilehlé prostory a zařízení v nich umístěných v Kulturním domě na Hájově

 

Zprostředkovatel:

 

Osadní výbor na Hájově

 

Uživatel:

 

Každá registrovaná a neregistrovaná složka obce Hájov

 

Účel užívání:

 

Pořádání jednání, školení, prezentací, porad, schůzí, cvičení apod.

 

Postup pro užívání:

 

Užívání výše uvedených prostor je možno pouze na základě objednávky zaslané uživatelem a potvrzené zprostředkovatelem.

  1. Objednávku vinárny lze provést u správce objektu paní Ivany Kmeťkové telefonicky na čísle 728 913 278
  2. Uživatel je oprávněn využívat prostory pouze po dobu uvedenou v objednávce a sjednanou při rezervaci.
  3. Současně s předáním a převzetím předmětu krátkodobého pronájmu provede správce objektu proškolení o používání všech uživateli poskytnutých dostupných zařízení.
  4. Uživatel je povinen předat správci budovu do 10:00 hodin následujícího dne.

 

Povinnosti uživatele:

 

Uživatel je povinen:

          zajistit dodržování ustanovení tohoto provozního řádu, uživatel zodpovídá i za všechny účastníky jím pořádaných akcí,

          dodržovat požární, bezpečnostní a hygienické předpisy. V případě používání vlastních přístrojů, zařízení a spotřebičů je povinen provozovat jen zprostředkovatelem schválené přístroje, zařízení a spotřebiče, které jsou na jeho náklady v pravidelných lhůtách stanovených zákonem nebo jiným závazným předpisem kontrolovány.

          zkontrolovat při ukončení užívání prostor, zda jsou použitá el. zařízení v požárně bezpečném stavu,

          ihned ohlásit správci objektu všechny případné závady na elektroinstalaci, zjištěné při užívání, respektive na zařízeních ohrožujících bezpečnost osob,

          uhradit zprostředkovateli jakékoli škody vzniklé nedodržením předpisů či užíváním pronajatých prostor, a to způsobené i kýmkoli z návštěvníků pořádané akce,

          uhradit zprostředkovateli také veškeré náklady spojené s uvedením poškozeného vybavení interiérů a technického zařízení do původního stavu.

  1. Uživatel a osoby ve vztahu k němu jsou povinni v užívaných prostorách udržovat pořádek. Po ukončení krátkodobého pronájmu jsou povinni předmět užívání v původním stavu předat správci objektu. 
  2. Pokud bude po převzetí prostor zpět zprostředkovatelem zjištěno výrazné znečistění nebo jakékoli poškození interiéru nebo instalovaného technického zařízení, bude o zjištěných škodách sepsán protokol a podepsán uživatelem i zprostředkovatelem.
  3. V celém objektu vinárny a přilehlých prostorech je přísný zákaz kouření.
  4. Provozní řád je platný od 1.2.2015

 

 

V Hájově dne: 1.2.2015                   

 

 

                                                                                     

                                                                                           Za OV Hájov

                                                                                     Radek Jurečka  - předseda

Vstup do administrace