Myslivecký spolek Příbor - Hájov

Zpráva o činnosti za rok 2022

19.01.2023, Valentin Putala 

docs/uploaded/230119_c3_3734/Tiskova_zprava_o_cinnosti_MS_Hajov_za_rok_2022.pdf

Zpráva o činnosti za rok 2021

22.03.2022, Valentin Putala 

(Tiskova_zprava_o_cinnosti_MS_Hajov_za_rok_2021.pdf)

Oznámení o změně výbru MS Příbor - Hájov

05.06.2020, Valentin Putala 

Název:

Myslivecký spolek PŘÍBOR - HÁJOV
IČ: 48 21 49 99
Sídlo: Na nivách 1647, 742 58 Příbor
   
Statutární orgán: předseda mysliveckého spolku
- Bc. Valentin Putala
   
Výbor:  
předseda: Bc. Valentin Putala
místopředseda: Ing. Petr Španihel
myslivecký hospodář: Ing. Daniel Blažek
finanční hospodář: Ing. Martin Kubáň
jednatel:

Petr Fiedler

Výše uvedené změny odráží změnu členů výboru. Dále došlo ke změně brigádního referenta (nově Pavel Kmeťko ml.)a revizního referenta (Martin Kaplan).

Hon na drobnou zvěř

13.01.2020, Valentin Putala 

Dne 23.11.2019 uspořádal Myslivecký spolek Hájov v honitbě Příbor - Hájov tradiční hon na drobnou zvěř. Členové MS Příbor - Hájov se spolu s pozvanými hosty, mohli těšit na společné lovecké zážitky, o které nebylo jak při samotném lovu, tak na poslední leči nouze. Celkem se slovilo 22 ks zajíce polního. Po skončení honu byli všichni účastníci pozváni na poslední leč, která se konala na myslivecké chatě. Na tomto místě je potřeba poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a pohodovém průběhu honu.

Do nadcházejícího roku 2020 přeje MS Hájov všem přátelům myslivosti (i těm ostatním...:-) vše nejlepší.

 

 

Výřad 2019Pasování na krále honuMyslivecký soud

 

Hon

09.02.2018, Ondřej Sýkora 

   

Hon na drobnou zvěř

08.02.2018, Valentin Putala 

Dne 24.11.2017 se uskutečnil hon na drobnou zvěř. Oproti loňskému roku panovalo příznivější počasí a členové MS Příbor - Hájov, spolu s pozvanými hosty, mohli těšit na společné lovecké zážitky. Na výřadu se na konci honu skvělo 8 kachen divokých, 24 kusů bažanta obecného (kohout), 16 kusů zajíce polního a 1 lišku. Úspěšným lovcem a následně pasovaným králem honu se stal dlouholetý předseda MS - JUDr. František Berger. Upřímné "Lovu zdar".

 

Valentin Putala

Jednatel

29.03.2017, Valentin Putala 

XVIII. myslivecký ples na Hájově

 

Bc. Valentin Putala, jednatel MS Příbor - Hájov

 

 

V sobotu dne 25.února 2017 proběhl již tradiční "XVIII. myslivecký ples" na Hájově, který uspořádal Myslivecký spolek Příbor - Hájov za finanční podpory města Příbora. Oficiální zahájení plesu proběhlo za troubení mysliveckých signálů A. Dyka, spojených se zpěvem, a to v 8.00 hodin večer. Předseda mysliveckého spolu všechny přítomné hosty srdečně přivítal a samotný ples tak slavnostně zahájil. K poslechu a tanci zahrála hudební skupina Remix. Členové mysliveckého spolku Příbor - Hájov měli tu čest návštěvníky uhostit mysliveckým menu, které bylo připraveno ze zvěřiny z honitby Příbor - Hájov. Dále byla připravena pro návštěvníky plesu připravena bohatá tombola. Podle reakcí návštěvníků, z nichž byli někteří i návštěvníci ze Slovenska, se průběh akce zdařil a přítomní se dobře bavili.

 

 

 

Myslivecký spolek Příbor - Hájov tímto velmi děkuje městu Příboru za finanční pomoc, formou grantu na tuto akci, bez kterého by nebylo možné celou akci úspěšně zrealizovat.

 

Myslivecký ples na Hájově

04.05.2016, Valentin Putala 

 

Myslivecký spolek PŘÍBOR-HÁJOV uspořádal dne 27. 2. 2016 tradiční letos již XVI. myslivecký ples v kulturním domě na Hájově. Ples byl zahájen v 19,00 hod. loveckými fanfárami podle mysliveckých tradicí a zvyklostí. Pro účastníky plesu, kterého se zúčastnilo 110 občanů z Hájova, Příbora a okolních obcí, dokonce i ze Slovenska, byla připravena bohatá slosovatelná sbírka a kvalitní občerstvení v podobě mysliveckých specialit ze srnčí a kančí zvěřiny. Při losování sbírky návštěvníci plesu obdrželi zvěřinu v podobě bažantů, zajíců, divokých kachen, dančí kýty, malého divočáka, srnčího kusu a spoustu dalších věcných cen, kterými do sbírky přispěli místní podnikatelé a další sponzoři.

     Podle hodnocení účastníků plesu tito byli s průběhem a organizací plesu velmi spokojeni, při hudbě k tanci i poslechu se dobře bavili a projevili zájem účastnit se plesu i v příštím roce. Proto také byl ples ukončen až před třetí hodinou ranní. Snad jedinou „vadou na kráse“ byla malá kapacita sálu v kulturním domu, protože zájemců o účast na plese bylo daleko více než míst v sále.

     Myslivecký spolek PŘÍBOR-HÁJOV tímto velmi děkuje Městu Příbor za finanční pomoc formou grantu na tuto akci, protože bez této finanční pomoci by myslivci nemohli ples uskutečnit v takovém rozsahu, jak si návštěvníci plesu zaslouží.

Změna názvu a nově zvolený výbor MS

04.05.2016, Valentin Putala 

Na základě rozhodnutí krajského soudu v Ostravě byl změněn původní návzev "Myslivecké sdružení Příbor - Hájov" na nově platný: "Myslivecký spolek Příbor - Hájov". Stalo se tak na základě nového občanského zákoníku 98/2012 Sb.

V souvislosti s těmito skutečnostmi došlo k volbě nového výboru spolku. Členskou základnou byli zvoleni:

a) předseda:  JUDr. František Berger

b) místopředseda: Václav Jalůvka

c) jednatel: Bc. Valentin Putala

Výroční členská schůze 2015

04.05.2016, Valentin Putala 

Zpráva o konání výroční členské schůze mysliveckého sdružení PŘÍBOR-HÁJOV

 

     Dne 11.4.2015 se konala výroční členská shůze mysliveckého sdružení PŘÍBOR-HÁJOV, na které členové mysliveckého sdružení zhodnotili výsledky své práce a činnosti za uplynulý rok 2014.

     Myslivecké sdružení má ke dni konání výroční shůze celkem 11 řádných členů, 2 hosty a jednoho mysliveckého adepta, který v našem sdružení vykonává mysliveckou praxi. Věkový průměr členů činí 46,7 let, což je zvýšení oproti minulému období o 2 roky. Myslivecké sdružení uspořádalo v průběhu roku 2014 celkem 5 kulturních a společenských akcí, a to: 15.2.2014 tradiční již XV. myslivecký ples v kulturním domě na Hájově, dne 15.6.2013 se myslivecké sdružení podílelo na pořádání dětského dne pro děti na Hájově, dne 21.6.2014 bylo uspořádáno ve spolupráci s městem Příbor pro občany města Příbora myslivecké letní odpoledne, kdy tato akce byla spojena se Svatojánským večerem, svatojánskými ohni a metání metel přes řeku Lubinu, 29.11.2014 se konal hon na drobnou zvěř, kterého se zúčastnilo 19 střelců a 7 honců a bylo uloveno 10 ks zajíců, 2 kusy bažantů a 3 kusy divokých kachen. Dále již tradičně myslivci zajišťují pro občany Hájova postavení vatry 31.12. a dále na den oslav osvobození obce, v měsíci květnu.

     V průběhu roku bylo dále uloveno 8 ks srnců, 4 srny a 2 srnčata. Ne všechny kusy však byly uloveny střelnou zbraní, celkem 11 kusů (8 srn a 3 srnčata) uhynulo nebo bylo sraženo na silnicích motorovými vozidly. Dále bylo uloveno 5 ks divokých prasat a 3 divoké kachny. Ze zvěře škodící myslivosti bylo uloveno 2 lišky a 4 kuny.

     V oblasti péče o zvěř a přírodu jsme v zimním období zkrmili více než 12 q krmiva, 1 q kaštanů a 4 q žaludů, což je vzhledem k mírné zimě podstatně méně než v minulých létech, dále bylo vysazeno 500 ks smrčků. Celkem členové sdružení odpracovali 464 brigádnických hodin při opravách, údržbě a zbudování mysliveckých zařízení, myslivecké chaty a jejího prostranství, výsadbě a ošetření lesních porostů. Po zhodnocení dosažených výsledků byl schválen náročný plán práce na rok 2015.

     Myslivecké sdružení tímto děkuje městu Příbor za poskytnutí finančních prostředků  veřejné finanční podpory, bez kterých by ne všechny plánované akce mohly být uskutečněny. Dále patří poděkování Osadnímu výboru Hájov za podporu a spolupráci při pořádání akcí pro občany obce.

Počet zobrazených novinek:

Vstup do administrace