Sportovci

14.01.2014, Ondřej Sýkora 

Statut a organizace Sportovního klubu

 1. Sportovní klub je místní zájmovou skupinou.
 2. Není registrován jako právnická osoba ani není jmenovaným orgánem místní samosprávy.
 3. Ze své činnosti je zodpovědný Osadnímu výboru Hájov, jmenovanému zastupitelstvem města.
 4. Sportovní klub ke své činnosti užívá majetek, který je účetně evidován u města Příbora.
 5. Sportovní klub ke své činnosti využívá finančních prostředků:
     přidělených městem nebo Osadním výborem
     ze sponzorských darů
 6. Sportovní klub má evidovanou členskou základnu a tříčlenný výbor.
 7. Výbor jmenují a odvolávají evidovaní členové Sportovního klubu.
 8. Předsedu Sportovního klubu v jeho funkci potvrzuje Osadní výbor.
 9. Činnost Sportovního klubu se řídí schváleným plánem práce.
 10. O své činnosti a hospodaření předkládá Sportovní klub Osadnímu výboru výroční zprávu.

Historie a zaměření činnosti Sportovního klubu na Hájově

 1. Oddíl malé kopané má v současné době cca 30 hráčů a je místním sportem číslo 1. Impulsem pro jeho rozvoj byla rozsáhlá přestavba a modernizace stávajícího hřiště.
 2. Dalším sportem jelední hokej s cca 16 hráči a hokejovou plochou na zimním stadionu v Kopřivnici.
 3. Taktéž naše skromné fitcentrum ve sklepních prostorech kulturního domu je pravidelně navštěvováno cca 20 cvičenci z řad dorostu i dospělých.

Fotografie

  

Další prezentace se připravuje!

Vstup do administrace