Liga žen

14.01.2014, Ondřej Sýkora 

Statut a organizace Ligy žen

 1. Liga žen je místní zájmovou skupinou.
 2. Není registrována jako právnická osoba ani není jmenovaným orgánem místní samosprávy.
 3. Ze své činnosti je zodpovědná Osadnímu výboru Hájov, jmenovanému zastupitelstvem města.
 4. Liga žen ke své činnosti užívá majetek, který je účetně evidován u města Příbora.
 5. Liga žen ke své činnosti využívá finančních prostředků přidělených městem Příbor nebo Osadním výborem.
 6. Liga žen má evidovanou členskou základnu a tříčlenný výbor.
 7. Výbor jmenují a odvolávají evidovaní členové Ligy žen.
 8. Předsedkyni Ligy žen v její funkci potvrzuje Osadní výbor.
 9. Činnost Ligy žen se řídí schváleným plánem práce.
 10. O své činnosti a hospodaření předkládá Liga žen Osadnímu výboru výroční zprávu.

Historie a zaměření činnosti Ligy žen na Hájově

 1. Ustavující schůze Ligy žen se zúčastnilo 5. října 1997 19 žen.
 2. Předsedkyni byla zvolena paní Marcela Sýkorová.
 3. Místopředsedkyní Ligy žen byla zvolena paní B. Jalůvková a pokladníkem paní J. Prašivková.
 4. Od únoru roku 2014 je předsedkyní paní Petra Kuchařová,  místropředsedkyní paní Mirka Kabátová, pokladníkem paní Lucie Kuchařová.
 5. Od 08.září 2022 je předsedkyní paní Petra Kolářová.
 6. Byla dojednána neformální činnost Ligy žen v organizování volného času žen a dětí v obci.
   

 

Vstup do administrace