Klub důchodců

Statut a organizace Klubu důchodců

17.04.2013, Ondřej Sýkora (Klub důchodců) 

 1. Klub důchodců byl založen v r. 1998 jako místní zájmová skupina seniorů.
 2. Není registrován jako právnická osoba ani není jmenovaným orgánem místní samosprávy.
 3. Ze své činnosti je zodpovědný Osadnímu výboru Hájov, jmenovanému zastupitelstvem města.
 4. Klub důchodců ke své činnosti užívá zasedací místnost v obecním domě č.p. 87 a majetek, který je účetně evidován u města Příbora.
 5. Výbor jmenují a odvolávají evidovaní členové Klubu důchodců.
 6. Klub důchodců ke své činnosti využívá finančních prostředků:
       přidělených městem nebo Osadním výborem
       ze sponzorských darů
 7. Klub důchodců přijal na výroční členské schůzi 10.2.2008 požadavek těchto dosavadních členů výboru o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů:  
    Julie Žábenská
  Václav Kabát
  Václav Sýkora
 8. kterým bylo poděkováno za dosavadní vzornou a obětavou práci pro klub a pak bylo hlasováním schváleno doplnění výboru o tyto nové členy výboru:  
    Marta Kabátová
  Miroslava Matoušová
  František Kocourek
 9. Klub důchodců přijal na další výroční členské schůzi 19.2.2017 požadavek dosavadní předsedkyně Barbory Zárubové o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů. Bylo ji poděkováno za dosavadní osmnáctiletou vzornou a obětavou práci pro klub a pak bylohlasováním schváleno doplnění o nového člena výboru:   Marcelu Sýkorovou
 10. A dále byla hlasováním schválena do funkce předsedkyně klubu: Alena Kubečková
 11. Dnes tedy máme evidovanou členskou základnu cca 41 členů a tento doplněný devítičlenný výbor:
   
  předsedkyně: Alena Kubečková
   
  členové výboru: Ludmila Zárubová
  Marcela Sýkorová
  Ludmila Matulová
  Marta Kabátová
  Miroslava Matoušová
  Josef Kabát
  Josef Černý
  František Kocourek
   
 12. O své činnosti a hospodaření předkládá Klub důchodců svým členům výroční zprávu
 13. Klub důchodců se řídí schváleným plánem práce.

Činnost klubu a pravidelné akce

   Z obsáhlé a podrobné výroční zprávy o činnosti lze uvést ve stručnosti že členové klubu se schází každý týden ve středu a stále něco vymýšlí a organizují:
 
    zájezdy do ostravských divadel,
     poznávací zájezdy do okolí a na významná poutní místa
     oslavy životních výročí členů klubu.
     výstavky ovoce i ručních prací, různé přednášky a besedy ze zdravovědy
     oslavy velikonoc, stavění máje, Hájovská pouť, krmáš apod.

   Vždy na jaře a na podzim jsou větší úklidové brigády a p. Ludmila Matulová průběžně píše klubovou kroniku.

Vstup do administrace