Hlavní stránka

Informace k rekonstrukci D48

21.08.2017, Ondřej Sýkora 

Na základě podnětů občanů Hájova a dílčích jednání s firmami, které provádějí stavbu Rekonstrukce D48 Rybí - MÚK Rychaltice bylo z popudu města Příbora svoláno jednání ke staveništní dopravě, které se uskutečnilo dne 10. 8. 2017 na Správě silnic MSK v Novém Jičíně.

Schůzky se zúčastnili zástupci sdružení realizujícího stavbu (Metrostav, Colas, Switelsky), zástupci správce silnice III. třídy procházející Hájovem (SSMSK Nový Jičín), zástupce Policie ČR DI v Novém Jičíně a zástupci města Příbora.

Hlavním bodem jednání bylo neoprávněné užívání ploch Hájovského dvora ze strany stavebních firem a také nadměrné užívání komunikace procházející Hájovem.

Stavební firmy byly požádány, aby město Příbor otevřeně informovaly o svých záměrech s využitím Hájovského dvora po dobu stavby a jak dále hodlají užívat přilehlé komunikace, především průjezd Hájovem.

Zástupcům města bylo řečeno, že Hájovský dvůr má sloužit „pouze“ jako mezideponie pro ornici a odfrézovanou živici z obslužných komunikací mezi Klokočovem a Hájovskou křižovatkou (Colas) a Hájovskou křižovatkou a Rychalticemi (Swietelsky) s tím, že ze stavby bude ještě provedena jedna větší navážka a do konce roku budou materiály z Hájovského dvora deponovány zpět na stavbu.

Na přímou otázku, zda toto využití Hájovského dvora je konečné, však nebyla dána jednoznačná odpověď.

Ze strany zástupců města bylo firmám sděleno, že pokud by bylo pravdou, že navážení skončí a mezideponie se odveze ještě v tomto roce, bylo by to snad ještě akceptovatelné. Samozřejmě za předpokladu získání všech povolení, které k tomu jsou potřebné a za předpokladu, že firmy budou dopředu o svých aktivitách informovat, abychom tyto informace mohli postoupit i občanům Hájova.

V opačném případě však bude město využívat všech dostupných zákonných možností, aby využívání jak Hájovského dvora, tak i průjezd těžkých nákladních vozidel přes Hájov znemožnilo. Stejně se na jednání k projednávané problematice stavěli i zástupci správce silnice.

V současné době město Příbor informovala o svém harmonogramu firma Swietelsky, která zaslala předběžný harmonogram návozu a vývozu materiálu na mezideponii v Hájově. Návoz ornice se uskuteční tento týden do středy 16.8.2017 s tím, že plná auta pojedou přes Hukvaldy a prázdná přes Hájov. Vývoz materiálu (ornice, recyklát) bude probíhat cca v 48.-49. kalendářním týdnu, bude záviset také na počasí. Je možné, že bude odvoz probíhat až na jaře 2018. Z mezideponie odvezou veškerý materiál.

Na jednání byla řešena i možná oprava silnice přes Hájov, která je dlouhodobě požadována. SSMSK Nový Jičín plánuje zařadit opravu do plánu investic na rok 2018 (pochopitelně za předpokladu, že Moravskoslezský kraj uvolní na tento rok potřebné finanční prostředky), a i to je jeden z důvodu, aby se veškeré dopravní aktivity související se stavbou D 48 Hájovu vyhnuly.

Vstup do administrace